Villinger Wuescht

I de Gerberschrtoß am Eck.
Do wohnt de Riebele-Beck.
Er schstreckt de Arsch zum Fenschter nus,
mer mont es wär en Weck.
Es isch kon Weck, es isch kon Weck,
es isch de Arsch vum Riebele-Beck.

Wuescht

Do kunnt e Frau gelaufe
und will de Wecke kaufe.
Do sait de Riebele-Beck,
Min Arsch isch doch kon Weck.
Es isch kon Weck, es isch kon Weck,
es isch de Arsch vum Riebele-Beck.

Wuescht

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Cart
Your cart is currently empty.